White-faced saki / Pithecia pithecia pithecia in all zooinstitutes

Total pictures: 41