Class : Reptilia
Order : Testudines
Suborder : Cryptodira
Family : Testudinidae
Subfamily :

Picture of Testudo kleinmanni / Egyptian tortoise at Moscow zoo

Click arrows below to see other photos of Testudo kleinmanni at zoos worldwide.