Class : Mammalia
Order : Marsupialia
Suborder : Diprotodontia
Family : Potoroidae
Subfamily :

Picture of Long-nosed potoroo / Potorous tridactylus at Zoologicka Zahrada Praha

Click arrows below to see other photos of Potorous tridactylus at zoos worldwide.