Class : Mammalia
Order : Artiodactyla
Suborder : Ruminantia
Family : Bovidae
Subfamily : Antilopinae

Picture of Spekes' gazelle / Gazella spekei at San Diego Zoo

Click arrows below to see other photos of Gazella spekei at zoos worldwide.