Hai Bar Carmel /Carmel Mountain/

Visits: 2000; 2002; 2003; 2004; 2007; 2009; 2010; 2011; 2014; 2015; 2016; 2017; 2019

Location