Roev Ruchey Zoo /Krasnoyarsk/

Visits: 2015; 2016

Signage