Roev Ruchey Zoo /Krasnoyarsk/

Visits: 2015; 2016; 2022

Signage