Shanghai Zoo /Shanghai/

Visits: 2012; 2017

Signage